089-668-8845   prime1144   prime estate

ดูแลงานสวน และพื้นที่ส่วนกลาง

บริการของเราคือการเข้าใจในสิ่งที่คุณต้องการและให้บริการอย่างเต็มมูลค่า
ในเมื่อพื้นที่สวนสาธารณะและพื้นที่ส่วนกลาง คือ ทรัพย์สินของทุกคนในโครงการ
เราจึงตระหนักและความสำคัญ ในการดูแลรักษาให้สวยงามดังเดิม
งานบริการของเราจึงครอบคลุมทั้งงานสวนสาธารณะและความสะอาดของพื้นที่ส่วนกลาง
โดยเราใช้น้ำที่ผ่านการบำบัดในการดูแลสวนด้วยระบบวางท่อน้ำ
เพื่อให้สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง
และมีระบบบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัท ไพร์ม เอสเตท แมนเนจเม้นท์ จำกัด

119/79 หมู่ 6 ถนนพระราม2 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมือง จ.สมุทราสาคร 74000


089-668-8845

prime1144

prime estate

Copyright © 2016 primethailand.com. All Rights Reserved. Designed By Golly-design