095-950-7464   prime1144   prime estate

ดูแลงานสวน และพื้นที่ส่วนกลาง

บริการของเราคือการเข้าใจในสิ่งที่คุณต้องการและให้บริการอย่างเต็มมูลค่า
ในเมื่อพื้นที่สวนสาธารณะและพื้นที่ส่วนกลาง คือ ทรัพย์สินของทุกคนในโครงการ
เราจึงตระหนักและความสำคัญ ในการดูแลรักษาให้สวยงามดังเดิม
งานบริการของเราจึงครอบคลุมทั้งงานสวนสาธารณะและความสะอาดของพื้นที่ส่วนกลาง
โดยเราใช้น้ำที่ผ่านการบำบัดในการดูแลสวนด้วยระบบวางท่อน้ำ
เพื่อให้สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง
และมีระบบบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัท ไพร์ม เอสเตท แมเนจเม้นท์ จำกัด

55/52 ตรอกวิ่งวัว แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร


095-950-7464

prime1144

prime estate

Copyright © 2016 primethailand.com. All Rights Reserved. Designed By Golly-design